త్రిగుణాత్మక స్వరూపమే`స్త్రీమూర్తి

యాదేవీ సర్వ భూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా!

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమ:
ప్రతీప్రాణికోటి యందు శక్తి స్వరూపిణిగా వెలుగొందే జగన్మాతకు నేను నమస్కరించు చున్నాననిపై శ్లోకభావము. ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ప్రాణికోటి సమస్తం ఉండాలంటే ఒక మాతృమూర్తి ఉండాలి.