రిజర్వేషన్లపై ప్రత్యేక అధ్యయనం చేయాలి

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ సరసంఘచాలకు మోహన్ భగవత్గారు మధ్య ఢల్లీలో నుండి వచ్చే ఆర్గనైజర్, పాంచజన్య పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. పండిట్ దీన్దయాళ్జీ శతజ యంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభ శుభవేళ దీన్దయాళ్జీ చెప్పిన ఏకాత్మతా మానవద ర్శనం గురించి, దేశ రాజకీయ స్థితిగతు పై దీన్దయాళ్జీ చెప్పిన విషయా గురించి, దేశ సమస్యపైన దీన్దయాళ్ జీ చెప్పిన విషయాల గురించి ప్రశ్నించారు