అమీర్‌ ఖాన్‌ గారు అసహనం ఎవరిది?

:   మీరు ఉండే ముంబైలో బాంబు దాడులు జరిగి అమాయకులు చనిపోతే మీకు భయం వేయలేదా?
:   తాజ్ హోటల్ పై దాడి జరిగినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:   కాశీలో సంకటమోచన హనుమాన్ దేవాలయంపై దాడిచేసి అమాయక భక్తులను చంపినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    కాశీలో ఘాట్లపై బాంఋ పేలినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    పార్లమెంటుపై దాడి జరిగినప్పుడు కూడా భయం వేయలేదా?
:   అక్షరధాంపై దాడి జరిగినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:   గయలో బుద్దుడి ఆలయంపై దాడి జరిగినప్పయడు భయం వేయలేదా?
:    లుంబినిపార్కుపై దాడి జరిగినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    కాశ్మీర పండితులపై దాడులు చేసి వారి స్త్రీలపై అత్యాచారాలు జరిగినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    సిక్కు ఊచకోత జరిగినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    గోధ్రాలో రైలు బోగీని భక్తులతోపాటు తగలబెడితే భయం వేయలేదా?
:    గోకుల్్చాట్ పై దాడి జరిగినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:   పది నిమిషాలు టైమిస్తే దేశంలో హిందువుల అంతుచూస్తామని ఒకడు అన్నప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    గోవధకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నప్రశాంత్ పూజారిని చంపినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:    అమ్మాయిలను అ్లరి పెడుతున్న ముస్లిం కుర్రాడిని అడ్డుకున్నందుకు పూజారి మిశ్రాను పీకకోసి చంపినప్పుడు భయం వేయలేదా?
:   మసీదు ఎదురుగా హారన్ కొట్టినందుకుసంజయ్అనే డ్రైవర్ను చంపినందుకు భయం వేయలేదా?
:   దేశప్రజలకు అసహనం ఉంటే మీరు సూపర్ స్టార్లు ఎలా అవుతారు సార్?
:    ఇప్పుడు ఎందుకు భయంవేసింది. భయపడుతూ ఇక్కడ బ్రతకడం కంటే మీకు భయం
      లేని దేశానికి వెళ్ళిపొండి.