మావోయిస్టులు క్రైస్తవ మిషనరీలను ప్రోత్సహిస్తున్నారా?

ఛత్తీస్ఘడ్ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న మావోయిస్టులు క్రైస్తవ మిషనరీను, వాళ్లు చేస్తున్న దురాగతాలను ఎం దుకు ఎదుర్కొ వటం లేదు? మావోయిస్టులు క్రైస్తవ మిషనరీతో చేతులు కలిపి హిందూ సమాజంపై దాడిచేసేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారా?
ఇంద్రేశ్ కుమార్