గ్రామ విద్యా మందిరాల ద్వారా సామాజిక మార్పుకొరకు శంఖనాదమిస్తున్న విశ్వహిందూపరిషత్‌

1988 సంవత్సరంలో సుదూర గ్రామ మరియు వనవాసి బంధువును సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా మరియు ఆర్థిక దృష్టితో సర్వాంగణ వికాసం పెంపొందింపజేసి, వారిని జాతీయ స్రవంతిలో బలమైన శక్తిగా జోడించాలనే సత్సంకల్పంతోఏకల్-విద్యాయాలుప్రకల్పాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది