స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే వాడుదాం

మనం విదేశీ వస్తువుత కంటే స్వదేశీయ ఉత్పాదిత వస్తువుతను విశ్వసించాలి/ నమ్మాలి. ప్రపంచంలో ఏది జరిగిన, ఏమి వచ్చినగాని మన దేశ సంస్కృతి` సభ్యతను విస్మరించరాదు