చారిత్రక మహా పురుషులను గౌరవిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం

చరిత్ర పురుషుల జన్మదినోత్సవాలకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి వంద కోట్లను కేటాయించింది. దీన్దయాల్ఉపాధ్యాయ జన్మదినోత్సవం, గురు గోవింద్సింగ్‌ 300 జన్మదినోత్సవాలను ఘనంగా జరపాలని నిశ్చయించింది. సంప్రదాయం ఇప్పుడు మాత్రమే వచ్చింది కాదు.