సింహం నిద్రలేస్తోందా!

స్వదేశంలోనే అవమానాలు ఎదుర్కోవటం హిందువులకు ఏనాటి నుంచో అలవాటుగా మారింది. మనం పండగ చేసుకోవాలన్నా, ఊరేగింపు చేయాలన్నా ముస్లిం నుండి అభ్యంతరం లేకుండా చూసుకోవలసిన పరిస్థితి. వారికి నచ్చకపోతే హిందువులు నోరు మూసుకోవలసిందే. కానీ! పరిస్థితికి విరుద్ధంగా ఒక సంఘటన జరిగింది.