భారత శిక్షాస్మృతి (ఐ.పి.సి)పై సమూల సమీక్ష

భారత శిక్షాస్మృతి (.పి.సి)పై సమూల సమీక్ష అవసరం. స్వతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి దానిలో మార్పులు చేర్పులు గాని సమీక్షగాని చేయలేదు. వలస పాలనలో బ్రీటిషర్లు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొన్ని అంశాలను నేరాలుగా చేర్చారు