రాహుల్‌జీ! ఈ దేశ యువతకు మీరిచ్చే సందేశం ఇదేనా!

పాకిస్తాన్జిందాబాద్‌!, ‘తుక్డాకరేంగే తుక్డాకరేంగే భారత్కో తుక్టా కరేంగా’ (భారతదేశాన్ని ముక్కలు చేస్తాం), ‘భారత్కీ బర్బాదీతక్జంగ్రహేంగే జంగ్రహేంగే!’ (భారతదేశం సర్వనాశనమయ్యే వరకు పోరాటం ఆగదు), ‘కాశ్మీరీ ఆజాదీ తక్జంగ్రహేంగే జంగ్రహేంగే’ (కాశ్మీర్స్వాతంత్య్రం ` భారత్నుండి విముక్తి పొందేవరకు పోరాటం కొనసాగుతుంది), ‘ఘర్ఘర్సే ఆఫ్జల్నిక్లేంగే’ (ఒక ఆఫ్జల్ను ఉరి తీస్తే ఇంటింటికి ఒక అఫ్జల్పుడుతాడు), ఇండియా గోబ్యాక్,ఇండియన్ఆర్మీ ముర్దాబాద్