కలియుగ మారీచ`సుబాహువులే ఈ వామ పక్షవాదులు


త్రేతా యుగంలో రామాయణ కాలంలో మారీచసుబాహువులు అనే ఇద్దరు రాక్షసులు 
విశ్వామిత్రుని యాగాన్ని పదేపదే భగ్నం చేయడానికి