ఈ నేల అమ్మతో సమానం

ఈ నే అమ్మతో సమానం. అమ్మ అనారోగ్యం తో ఉంటే బిడ్డలు సంతోషంగా ఉండరు. భూసార ఆరోగ్య కార్డులు జారీ చేసినంత మాత్రాన ఆరోగ్యం రాదు