జాతీయ దృక్పథమే ముఖ్యం

వ్యక్తిగత ఆలోచనకు జాతీయ దృక్పథానికి మధ్య ఘర్షణ తలెత్తినప్పుడు.. దేశాభివృద్ధికే ప్రాధాన్య మివ్వాని ఒక వ్యకిని దేశద్రోహి, దేశభక్తుడు అనే ముద్ర..