భిన్నత్వం వైషమ్యాలకు కారణం కాకూడదు.

 భిన్నత్వం వైషమ్యాకు కారణం కాకూడదు. మనదేశంలో ఉన్న హిందువు, ముస్లిం, సిక్కు, క్రైస్తవులు, జైనులు, బౌద్ధులు అత్యంత..