మరాఠ్వాడ భీడ్‌లో వినూత్న ప్రయోగం- పశువుల రక్షణయే- మా సంరక్షణగా జనం కదిలారు

ముందే ఎండాకాలం, మండే ఎండలు - బీడువారిన పొలాలు, త్రాగేందుకు గుక్కెడె నీళ్ళులేవు` కూపడేందుకు నిట్ట నీడలేదు.