లోకోహం క్షోభరహితం

నరకండి, చంపండి, పగుకొట్టండి, కూల్చివేయండి అంటోందొక మతం` సేవ ముసుగులో మభ్యపెట్టి మతం మార్చండి` అంటున్నదింకొక మతం.