నీకు నాలుగు - నాకు ఒకటేనా?

మహమ్మదీయులో పురుషుడికి నలుగురు భార్యలు ఉండవచ్చు, స్త్రీకి మాత్రం నలుగురు భర్తలు ఎందుకు ఉండరాదు?