పాలనలో పారదర్శకత

 ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలో అత్యధిక భాగం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా జరుగుతుండడంతో అధికార వ్యవస్థలు పారదర్శక వెలుగుతో నిండిపోతున్నాయి.