అక్రమ ఆస్తులలో వాద్ర

రాబర్డ్‌ వాద్ర లండన్‌లో మారు పేర్లతో చరా స్థిరాస్తులు కలిగి ఉన్నారు. ఇది తేటతెల్లమైయ్యింది.