అమరవాణి
నవనీతసమాం వాణీం

కృత్వాచిత్తం మ నిర్దయమ్‌

తథాప్రబోధ్యతే శత్రు:

సాన్వయో మ్రియతే యథా

పఞ్చతన్త్రమ్‌..
వాక్కును వెన్నవలె తియ్యగా మెత్తగా మాటలాడవలెన. మనస్సును దయాశూన్యంగా చేసికొని శత్రువును సమూలంగా, దుంపతోసహా, వంశసమేతంగా నశింపచేయవలెను. శత్రువును ఎదుర్కొని చంపివేయాలి! కాని, పొల్లు మాటతో కాయాపన చేయరాదు.