మనీలాండరింగ్‌కి యావత్‌జీవఖైదినా?

మనీలాండరింగ్‌ లాంటి ఘోరమైన అపరాధానికి కఠినమైన యావత్‌జీవిత ఖైది అమలు పరిచేశిక్షపడాలి. హత్య జరిగితే కేవలం ఒక వ్యక్తి మరియు అతని కుటుంబానికే నష్టం..