అక్రమ ఆస్తులలో వాద్రరాబర్డ్‌ వాద్ర లండన్‌లో మారు పేర్లతో చరా స్థిరాస్తులు కలిగి ఉన్నారు. ఇది తేటతెల్లమైయ్యింది. అతను లండన్‌ పౌరసత్వం పొందక ముందే ప్రభుత్వం వేగవంతమైన చర్య శ్రీఘ్రాతి శీఘ్రంగా చేపట్టాలి.
శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, రాజ్యసభ సభ్యులు