కుంభమేళాలు - పుష్కరాలు పుణ్యస్నానాలకే పరిమితమా?

భారతదేశంలో కుంభమేళాలు పుష్కరాలు అనేక వే సంవత్సరాలుగా పరంపరాగతంగా వస్తున్న ఆధ్యాత్మిక వైభవం. ఒక నదీ ప్రాంతంలో ఒక నియమిత కాలంలో జరిగే