జలసంరక్షణకు అందరం ఉద్యమించాలి..

నీరు ప్రకృతి ప్రసాదించిన అత ముఖ్యమైనవనరు మరియు మన మనుగడకు ఎంతో అవసరమైనది.  నీటిని మనము వివిధ రకములుగా ఉపయోగించు కుంటాము. అందులోకొన్నిఉపయోగాలు...