హైందవి స్వరాజ్‌ నిర్మాత ఛత్రపతి శివాజీ

గడిచిన వెయ్యి సంవత్సరా కాఖండంలో ఇస్లాం భారత దేశాన్ని చిన్నాభిన్నం చేసేందుకు చాలా తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేసింది.