తీరుమారని కమ్యూనిస్టులు

మే 19వ తేది నాడు  వెలువడిన ఐదు రాష్ట్రా ఎన్నిక ఫలితాలు ఈ దేశం యొక్క రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని వెల్లడించింది.