జలసంరక్షణ - 2 (గత సంచిక తరువాయి)

వాన నీరు భూమి లోకి ఇంకే లాగా పొమును దున్నుట. పంటమార్పిడివిధానము అనుసరించుటవన పొములో వివిధరకములైన మట్టివరుసు ఏర్పడి నీరు ఇంకుటకై ఉపయోగపడును.