భారతీయ విద్యాబోధన దేశ ప్రగతికి, సమైక్యతకు దోహదం చేస్తుంది

భారతదేశం యావత్తు దేవనాగరి లిపిపద్ధతిని స్వీకరించాని నాగరి ప్రచారిణి సభలో తిక్‌ ప్రసంగిస్తూ చెప్పారు. ఈ లిపిలోనే అచ్చు వేయబడిన పాఠ్యపుస్తకాను..