అమరవాణి

సర్వం పరవశే దు:ఖం

సర్వమాత్మవశే సుఖమ్‌

ఇతి మత్వాతు రాజేన్ద్ర

స్వయం దాసాత్‌ తపస్విన: