గురువు

తల్లిదండ్రు తరువాత గురువు దేవుడితో సమానం. గురువు అనే పదం ఎంతో విలువైనది. క్రమశిక్షణను సక్రమంగా నేర్పించేది గురువే.