సమర్పణా భావానికి ప్రతీక భగవాధ్వజం

ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవించాలి..? దేనికోసం జీవించాలి..? ఈ జీవించటంలో ఆదర్శం ఏమిటి..? అనే విషయంలో ‘‘చతుర్విధ  పురుషార్ధ  సాధన’’  అనే  ఒక  ఆదర్శాన్ని భారతదేశం..