పుష్కరం.. అంటే ఏమిటి?

ము అనే పదానికి 27 పర్యాయపదాను (అర్దాను) అమరకోశంలో పేర్కొనడం జరిగింది. వాటిల్లో జలానికి పుష్కరం అనే పేరుకూడా ఉంది.