చిన్ని ఆశయమే ‘‘స్త్రీ శక్తి’’

ఒక మహిళ తచుకోవాలే కానీ ఏమైనా చేయగదు. తన కుటుంబాన్ని, సమాజాన్ని కూడా అభివృద్ధిలోకి తీసుకె ళ్లగదు. అదేవిధంగా పాతాళానికీ పంపగదు.