ప్రపంచంలోనే భారత్‌ గొప్పదేశం

ప్రపంచంలోనే భారత్‌ అత్యంత సహనశీ దేశం. వందకుపైగా మతాలు అంతకు మించిన భాషలున్న దేశం భారత్‌.