ఉగ్రవాదం ముప్పు అంతరించాలంటే ఏమిచేయాలి?

ఆ మారణశక్తికి అనుకూలంగా ఉన్న ఇస్లాం అనుయాయు ఆలోచనా వైఖరును ప్రక్షాళన చేయాలి. అలా చేయనంత వరకు ఉగ్రవాదంపై అమెరికా సారథ్యంలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ పోరాటం విజయవంతం కాబోదు.