వర్షపు నీటిని సంరక్షించుకోవాలి- జసంరక్షణ - 3

వాన నీరు భూమి లోకి ఇంకే లాగా పొమును దున్నుట. పంటమార్పిడివిధానము అనుసరించుటవన పొములో వివిధరకములైన మట్టివరుసు ఏర్పడి నీరు ఇంకుటకై ఉపయోగపడును.