విడిపోవడం కాదు.. కలిసుండడమే హిందూ ధర్మం

ప్రపంచం భిన్న సంస్కృతుయిక. ప్రతి సంస్కృతినీ గౌరవించినప్పుడే ప్రపంచ వికాసం సాధ్యం. హిందుత్వ ఒక జీవన విధానం.