అమరవాణి

కృషితో నాస్తి దుర్బిక్షం
జపతో నాస్తి పాతకం
మౌనేన కహౌనాస్తి
నాస్తి జాగరతో భయం.