వజ్రాదపి కాఠిన్యం

శాంతి ప్రవచనాలు వినడానికి బాగానే ఉంటాయికానీ స్వదేశాన్ని రక్షించుకోవానుకున్న వాళ్ళు శాంతికన్నా వాస్తవానికి విలువ ఇస్తారు