అంధత్వ ముక్త భారత్‌ - సక్షం నినాదం

దేశంలో వికలాంగు సంక్షేమ కోసం పనిచేసే సంస్థ సక్షం. ఈ మధ్య ఆగష్టు 25 నుండి 15రోజు పాటు దేశంలో అంధత్వ నివారణకు నేత్ర ధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఒక విశేష కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నది.