కష్టాల సాక్షిగా.. విజయసింధూరాలు

చరిత్ర సృష్టించాని కోరుకున్నప్పుడు అందుకు తగినట్టుగానే కష్టపడాలి. క్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.  ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఇద్దరమ్మాయిలు అదే పని చేశారు.