అమరవాణి

శ్లో అకృతోపద్రవ:
కశ్చిన్మహనపిన పూజ్యతే
అర్చయన్తి నరానాగం
నతార్‌క్ష్యంన గజాదికమ్‌