సంస్కృతం మన మూలాల్లోనే ఉంది


సంస్కృతం మన వారసత్వంలో భాగం. అది మన మూలాల్లోనే ఉంది. సంస్కృతం ప్రజ మానసికవ్యక్తిత్వ నిర్మాత. హిందువులు..