ప్రజాదరణ పదిలం

2014 సంవత్సరంలో జరిగిన చారిత్రక ఎన్నికల సమయంలో ఎక్కువగా వినపడిన నినాదం ''హర హర మోది ఘర్‌ ఘర్‌ మోది'', మోది ప్రధానమంత్రి బాధ్యత చేపట్టినప్పుడు యవద్దేశం ఎంతో పొంగిపోయింది. మోది ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు సంవత్సరాలు దాటింది.  పూర్తిగా చదవండి