నైతిక బోధనా అనివార్యం

నేటి యువతరంలో సామాజిక సమరసత, సంవేదన శీలత, సహృదయత మరియు సమన్వ యములతో కూడిన మానవ విలువల వికాసం నేర్పే విద్య కొరవడింది. వీటి అవసరం నేడు చాలా ఉంది. పూర్తిగా చదవండి