'సెక్యులర్‌' పదం హిందువులను అవమానపరుస్తూ, ముస్లింలకు హాని కలిగిస్తున్నది

'సెక్యులర్‌' పదం హిందువులను అవమానపరుస్తూ, ముస్లింలకు హాని కలిగిస్తున్నది. ఇప్పటికీ ఆ పదంతోనే నరేంద్రమోదిగారిని విమర్శించ నీయండి.  పూర్తిగా చదవండి