మానవత్వంలో దైవత్వాన్ని దర్శించడమే హిందుత్వ మూల సిద్ధాంతం

మానవత్వంలో దైవత్వాన్ని దర్శించడమే హిందుత్వ మూల సిద్ధాంతం. సమాజంలో ఎవరైతే అణగారిన - వెనుకబడిన వర్గాలున్నాయో వారిపట్ల సేవా- సమృద్ధి- అంశాలు చాలా అవసరం.   పూర్తిగా చదవండి