గృహ వైద్యం: తలనొప్పి (వాత దోషం)

త్రిదోషాలలో (వాత, కఫ, పిత్త) ఏ దోషము ఎక్కువవ్వడం వల్లనైనా తలనొప్పి రావచ్చని ఆయుర్వేదము చెబుతుంది. తలనొప్పి రాగానే వెంటనే ఇంగ్లీషు మందు వేసుకొనే కంటే, ఎందుకు వచ్చిందో కాస్త పరిశీలించాలి.
 పూర్తిగా చదవండి