దేశంలో నీతి మరియు సంపత్తిల వికాసం చెందాలి

సమాజంలో చివరి వరుసలో నున్న 'అంతిమవ్యక్తి'కి పరమ సుఖం మరియు సమృద్ధి ఫలాలు అందించబడాలి. అప్పుడే సమాజంలో అందరి ఉన్నతి యోజన పరికల్పన పరిపూర్ణమగును. పూర్తిగా చదవండి