చిన్న రాజకీయపార్టీ ఏమి ఆలోచించగలదు

ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏకమై సుమారు 20 మంది, ప్రధానమంత్రి పదవి కొరకు తమ పార్టీలతో అభ్యర్థిత్వం ప్రకటించగలిగితే... ప్రకటించనూవచ్చును గదా!!   పూర్తిగా చదవండి